söndag 28 augusti 2011

Bra debattartikel av Ulla Andersson!

Ulla Andersson partiordförandekandidat för Vänsterpartiet, har skrivit en intressant debattartikel i Aftonbladet. I artikeln presenterar hon vilka frågor hon vill att Vänsterpartiet ska driva. Hon vill att kvinnors levnadsvillkor ska stå högst på den politiska dagordningen. Vidare lyfter Andersson att det inte räcker med att prata om mer feminism, hon säger: "Och det räcker inte att bara säga att det behövs mer av feminism. Det behövs konkreta förslag för att vi ska nå målet om full jämställdhet." Andersson listar sedan flera konkreta förslag:
  • Bättre arbetsvillkor i äldreomsorg och barnomsorg.
  • Mindre barngrupper i förskolan.
  • Barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Höjt grundavdrag till ensamstående föräldrar
Jag tycker mycket av Vänsterparitets politik är bra ur feministisk synvinkel men den kläs inte i feministisk retorik och analys. Utan den formuleras oftast som välfärdssatsningar. Många andra bra feministiska förslag kläs oftast i ett lite abstrakt och akademiskt språkbruk, tex. genuspedagogik eller genusgranskningar. Jag tycker feministisk teori är jätteintressant och tycker att det är angeläget att en stärker de feministiska studierna inom Vänsterpartiet, men i kommunikationen med de breda väljargruppen är det viktigt att en på ett enkelt och konkret sätt uttrycker vad en vill. Det är också viktigt att förklara varför, utifrån feministiska argument. Till exempel om en argumenterar för en genusgranskning av läromedel, bör en kanske inte använda ordet genusgranskning, utan en bör beskriva konkret vad en vill göra. Med andra ord granska läromedlen så att pojkar och flickor får lika stort utrymme, att flickor och pojkar beskrivs på ett varierande sätt, etc. Varför bör vi göra det? Därför att män som grupp är privilegierade, män syns mer, tar mer plats, etc. Och det är orättvist!

Sen är det också viktigt att i retoriken våga ställa krav på män. Det räcker inte med att synliggöra att män som grupp är privilegierade, utan det är viktigt att vara tydlig med att män måste avstå sina privilegier.

lördag 6 augusti 2011

Europeisk Hederskultur och Högerextremism

Via mitt favorit forum Systerskap.nu blev jag tipsad om den [här] artikeln av Athena Farrokhzad. Artikeln berör nationalism, högerextremism och maskulinitet. Farrokhzad inleder med att beskriva hur nationer i Europa av tradition oftast symboliseras av en kvinna, till exempel Marianne som står som symbol för franska revolutionen eller Moder Svea. Hon fortsätter sen med att beskriva hur det tankemönstret finns närvarnade i Anders Behring Breiviks sjuka tankevärld. I Breiviks och hans gelikars värld hotas "kvinnan" av den muslimska mannen, både kvinnan som symbol för nationen och verkliga kvinnor. Farrokhzad beskriver också hur högerextremister lägger skulden på kvinnor för att de har försvagat och feminiserat den västerländska mannen genom krav på jämställdhet. Utpekandet av den muslimska mannen som ett farligt hot möjliggör för högerextremister att återerövra sin maskulinitet genom att dra ut i "strid" mot islam för att försvara "kvinnans" heder. Utpekandet bidrar också till att framställa den västerländska mannen som hjälte och dölja det förtryck han gör sig skyldig till.

Den här typen av resonemang förekommer även utanför de högerextrema kretsarna. Kriget i Afghanistan marknadsfördes genom att väst skulle skydda de afghanska kvinnorna mot talibanerna. De afghanska kvinnorna har varit utsatta förtryck i hundratals år. Visst är det konstigt att väst fick för sig att beskydda kvinnorna precis efter elfteseptember? Invasionens verkliga syfte var snarare strategiska och geopolitiska men jag tror också att det finns ett ytterligare skäl. Efter elfteseptember attackerna var USA blottat, förödmjukat och försvagat. För att återvinna sin "heder" och återupprätta sin "maskulinitet" drog USA ut i strid för att "skydda" sin nation och afghanska kvinnor.

Den här djupt rotade patriarkala tankeströmmingen att män måste återupprätta sin heder/maskulinitet genom att använda våld ställer till med mycket lidande för både män och kvinnor. Patriarkatet bygger på isärhållande av könen och män får inte förknippas med det som anses kvinnligt. Det finns normer som säger att män ska ha makt, kontroll och styrka. Så ser inte riktigt verkligheten ut för alla män, men tanken att män har rätt till dessa saker skapar problem som mäns våld mot kvinnor och krig. Det bekräftas av kritisk maskulinitetsforskning. Till exempel Raewyn Connells teorier om flera maskuliniteter, som jag har skrivit om [här]. En av Connells maskuliniteter är den marginaliserade maskuliniteten. Den utgör den grupp av män som av olika skäl inte har tillgång status, makt, pengar etc. Den här gruppen står utanför samhället och använder våld för att återupprätta sin "heder". I den här gruppen har vi kriminella, högerextremister, militanta islamister etc.

Det är också viktigt att komma ihåg att de här tankarna inte är begränsade till några marginaliserade grupper, även om de är tydligare där. De genomsyrar hela samhället, invasionen av Afghanistan eller för den delen Irak talar sitt tydliga språk. Mannen som norm i vårt samhälle är så stark att alla som har makt eller strävar efter makt oavsett kön utsätts för en enorm press att agera efter patriarkatets logik, dölj svaghet, bräcklighet, etc genom våld, krig och förtryck. Men det finns människor som vågar bryta mot dessa normer. Många av dessa röster har hörts efter terrorattentaten i Norge. De har manat till mer öppenhet,delaktighet och demokrati. Så det finns hopp!

måndag 1 augusti 2011

Tips: Artikel om sexköpare och prostitution i Newsweek

Jag läste nyligen en intressant artikel i Newsweek om sexköpare och prostitution. Artikeln behandlar bland annat en studie av sexköpare som Melissa Farley har gjort. Melissa Farley är feminist, psykolog och en välkänd bekämpare av trafficking och prostitution. Artikeln tar upp att det görs väldigt få studier på sexköparna i förhållande till antalet studier på sexsäljarna.

Farleys studier jämför sexköpande mäns attityder till kvinnor, sex, relationer med män som inte köper sex. Artikeln belyser det faktum att det var svårt att hitta en kontrollgrupp av 100 män som inte köpt sexuella tjänster i någon form såsom att gå på strippklubb eller köpa pornografi. Jag tror/hoppas att situationen är något bättre i Sverige. I alla fall borde det inte vara lika vanligt att svenska män går på strippklubb. De skillnader som studien fann var bland annat:
  • Sexköpare i högre utsträckning visade aggressivitet och uttryckte hat mot kvinnor.
  • Sexköpare hade oftast fått sin sexualundervisning från porr.
  • Sexköpare avhumaniserade och objektifierade kvinnor i högre utsträckning. Flera hävdade till exempel att de skulle våldta kvinnor om de kunde komma undan med det.
  • Sexköparna betraktade i högre utsträckning att sex var något som var skilt från personliga relationer och känslor.
Artikeln innehåller också många andra intressanta data om sexköparna bland annat att majoriteten av dem lever med en kvinna, att de tillhör alla åldrar och samhällsklasser. Utöver fokusen på sexköparna innehåller artikeln en intervju med en ung kvinna som tvingats in i prostitution som barn. Läs gärna artikeln min korta sammanfattning är ett bara ett axplock av många viktiga och fruktansvärda aspekter av sexköparnas beteende som artikeln tar upp.