måndag 20 februari 2012

Det Andra Könet

Vad vore en feministisk blogg, utan ett inlägg om Det Andra Könet. Skälet till att det dröjt lite är att det var så länge sedan jag läste den, och jag ville gärna läsa om den innan jag skrev ett inlägg.  Nu har jag läst den, tack vare en alldeles underbar studiecirkel. Det berikar väldigt mycket att läsa en text tillsammans med andra, en får helt nya infallsvinklar och tolkningar när en diskuterar. Studiecirkeln har delvis ändrat min syn på Det Andra Könet. Första gången jag läste Den Andra Könet, handlade det om total förälskelse jag var helt uppslukad av texten och hade inte en enda kritisk tanke. Den här gången har jag läst med betydligt mer kritiska ögon. Jag tycker att Simone de Beuauvoir i delar av texten förstärker mannen som norm och nedvärderar kvinnor. Jag återkommer till hur och varför jag upplever texten så. Nu ska jag inte svartmåla Det andra Könet, det finns mycket som är bra också. Men jag tänkte börja med en översikt av de ämnen som Simone de Beauvoir behandlar i Det andra Könet.

I den första delen, inleder Beauvoir  med biologin kring könen. Hon diskuterar både människor och djur. En mängd olika aspekter tas upp, såsom muskelstyrka, befruktning och parning. Beauvoirs slutsats kring biologin är att den inte kan försvara eller förklara kvinnors underordning. Hon menar att de biologiska skillnaderna tolkas i en social kontext där det som är manligt generellt sätt värderas högre. Beauvoir fortsätter med att diskutera psykoanalysen och Freud. Hon tillstår att psykoanalysen har en fördel, nämligen att den bygger på att människan formas av ett socialt sammanhang snarare än att hon är determinerad av biologin. Dock riktar hon stark kritik mot psykoanalysen, särskilt mot teorin kring penisavund. Hon menar att psykoanalysen fokuserar fel när den tillmäter könsorganen så stor betydelse. Många små barn är inte medvetna om det motsatta könets könsorgan och om de är medvetna  så brukar de inte reflektera så mycket över det. Beauvoir menar istället att det är den sociala kontexten att män och pojkar värderas högre som kan få flickor att känna avund och mindervärdighetskomplex. Beauvoir avslutar den första delen med att diskutera historiematerialismen. Hon tycker att  historiematerialismen har en poäng när den förklarar kvinnans underordning genom hennes roll i produktionen och uppkomsten av privategendom. Men hon tycker också att det är en förenklad och reduktionistisk förklaringsmodell.  Till exempel hävdar hon att det finns belägg för att kvinnor var underordnade innan privategendomens uppkomst. Sen menar Beauvoir att man inte kan likställa kvinnans situation med arbetaren (som förtrycks av kapitalisten). Hon menar att kvinnans situation är mycket mer komplex, bland annat på grund av att hon lever så nära sin förtryckare.

Beauvoir fortsätter med att gå igenom historien. Hon inleder med att "Den här världen har alltid tillhört männen..." och en av de förklaringsmodeller som hon lyfter fram är att kvinnor är fjättrade vid moderskapet. Beauvoir menar att i förhistorien innebar graviditet, menstruation och amning att kvinnor blev försvagade och beroende av mäns beskydd. Vidare fortsätter hon att beskriva hur kvinnors situation försämrades med tekniska framsteg, såsom jordbruk och bearbetning av metaller. Dels menar hon att jordbruk krävde större fysisk styrka än jakt och samlande vilket gynnade männen. Dels menade hon att män med hjälp av de nya verktygen kände att de kunde erövra naturen.  Då försvann vördnaden för naturen och kvinnan, som genom sin roll i reproduktionen förknippades med moderjord. Samtidigt skriver Beauvoir att det inte var lagbundet att den tekniska utvecklingen skulle ha lett till en försämrad ställning för kvinnor. Trots att vissa arbetsuppgifter gynnade män på grund av deras större styrka så fanns det många arbetsuppgifter som kvinnor utförde som var lika viktiga. Det som ledde till kvinnors försämrade ställning var att män inte värderade deras arbete lika högt. Beauvoir fortsätter genom antiken fram till industrialismen. Hon hinner bland annat med att beskriva de negativa effekter kristendomen haft på kvinnors ställning.

Efter historiegenomgången fortsätter Beauvoir med ett avsnitt om myter. Många av myterna beskriver kvinnor som orena, generellt sett eller i samband med menstruation. Kvinnor beskrivs som ett hot som fördärvar de "rena" männen. Beauvoir beskriver hur kvinnor genom historien har tvingats till isolering och ritualer för  skydda männen från sin "orenhet". En annan myt som Beauvoir tar upp är den självuppoffrande kvinnan, dvs att det skulle ligga i kvinnans natur att sätta sig i andra hand för att ta hand om man och barn.  Beauvoir tar upp hur vanlig den myten är inom litteraturen till exempel hos D. H. Lawrence och Stendahl. Hon jämför också med myter kring de svarta slavarna i USA.

Efter de historiska genomgångarna fokuserar Beauvoir på kvinnors situation i hennes samtid. Hon går igenom en mängd olika åldrar och roller såsom barndom, tonår, medelåldern, maka, moder, väninna, prostituerad, mfl. Först är det fokus på den tidiga barndomen. Det är i den är sektionen hon fäller de berömda orden "Man föds inte till kvinna,man blir det." Lite längre ner i texten fortsätter hon med "...beror det inte på att mystiska instinkter omedelbart dömer henne till passivitet, koketteri och moderskap, utan på att andra ingriper...och att flickans kallelse oavvisligen påtvingas henne...". Beauvoir menar att detta börjar mycket tidigt bland annat genom att pojkar har  krav på sig att bli självständiga, medan flickor får mycket mer fysisk närhet från modern. Hon skriver att flickor som får en typisk manlig uppfostran av till exempel en ensamstående far får  mindre problem. Hon hävdar att  flickor skulle "visa samma översvallande livlighet, samma nyfikenhet , samma initiativförmåga och samma djärvhet som pojkar." om de tvingades vinna sitt oberoende på samma sätt som pojkar. Beauvoir skriver att pojkar vinner sitt oberoende genom att slåss och konkurrera med varandra.

Beauvoir fortsätter genom tonåren fram till äktenskap och moderskap. En del av avsnittet om moderskap ägnas åt abort. Beauvoir kritiserar den dubbelmoral som män i hennes samtid uppvisade kring abort. Officiellt så fördömer de abort men i det privata, i samband med graviditeter i utomäktenskapliga relationer kräver de att kvinnorna ska göra abort. De tog ingen hänsyn till att det var olagligt, att illegala aborter kunde vara farliga eller att det kunde vara känslomässigt svårt att göra en abort. Beauvoir skriver att förbudet mot abort inte handlade om moral utan om manlig sadism. Hon tar även upp hushållsarbetet. Hon ser ett visst mått av kreativitet i matlagning men på det stora hela beskriver hon hushållsarbetet som repetitivt, tråkigt och meningslöst. Beauvoir menar att hushållsarbetet hindrar kvinnor från att ägna sig åt mera utvecklande och kreativa sysslor.

I slutet av Det Andra Könet analyserar Beauvoir narcissism. Beauvoir hävdar att kvinnor i större utsträckning än män är narcissistiska. Hon påstår att det beror på att flickor döms till passivitet och att deras värld begränsas.  Beauvoir menar att det ökar risken för att kvinnor vänder sig mot sig själva och blir narcissistiska. Hon skriver att "kvinnors" narcissism får konsekvenser för deras skapande. Hon menar att inga kvinnor når upp till de "stora" manliga författarna. Hennes uppfattning är att kvinnor fokuserar på sig själva och kan inte därför beskriva det allmänmänskliga och omskapa världen. Beauvoir hävdar kvinnors underordning gör att det inte känner ansvar för världen. Hon menar att det bara är de privilegierade som kan känna att världen är deras, endast de som känner ansvar för att förbättra och förändra den.

Nu till min kritik mot Det Andra Könet. I delar av texten upplever jag det som att Beauvoir lyfter och befäster mannen som norm, nedvärderar kvinnor och det kvinnliga. Jag tycker också att hon i vissa avsnitt psykologiserar och individualiserar för mycket, hon glömmer de strukturer som hon så skarpsinnigt beskriver i andra delar av texten. Ett exempel på att Beauvoir befäster mannen som norm är när hon hyllar pojkars uppväxt och uppfostran, i synnerhet att pojkar vinner sitt oberoende genom konkurrens och slagsmål med varandra. Jag tycker att elementen av våld och konkurrens är de mest destruktiva i den manliga könsrollen. De ställer till med mycket lidande för både kvinnor och män. Därför kan jag inte förstå varför Beauvoir ser det som positivt för något av könen.

Ett exempel där jag upplever att Beauvoir nedvärderar det kvinnliga är när hon beskriver pojkar och flickors lekar. Hon hävdar att pojkar söker äventyret, strävar uppåt och övervinner sig själva genom att till exempel klättra i träd.  Samtidigt skriver hon att flickor leker passivt, de använder sin fantasi för att uppleva äventyr. Jag tolkar Beauvoir som att hon tycker att pojkarnas lek är positivt och eftersträvansvärt, medan hon tycker att flickors lek är negativt och meningslös. Först så tycker jag att  Beauvoir könar lekandet för hårt, även om lek kan vara väldigt könsnormativt, så klättrar flickor i träd och pojkar kan sitta stilla och fantisera. Jag har svårt att se varför trädklättring skulle vara mer positivt än att fantisera. Givetvis tycker jag att det är hemskt att flickor genom förväntningar och könsroller inte får/vågar klättra i träd eller leka mer aktivt. Men vägen för att få bort de begränsningarna som pådyvlas flickor får inte kantas av att nedvärdera det som anses tjejigt, flickigt eller kvinnligt. Dels för att när en nedvärderar det som anses kvinnligt så nedvärderar en också kvinnor. Dels för att en begränsar pojkar och mäns möjligheter att ägna sig åt det som anses kvinnligt eller flickigt. Det tycker jag är mycket tydligt i dagens samhälle. Hur många killar finns det som ägnar sig åt ridning? Hur många manliga förskollärare finns det?

När Beauvoir hävdar att kvinnliga författare inte lyckas nå samma nivå som de "stora" manliga författarna och skriver att det bland annat beror på att kvinnor är mer narcissistiska, tycker jag hon befäster mannen som norm, nedvärdera kvinnor och psykologiserar/individualiserar. Till och börja med har jag väldigt svårt för hennes påstående att kvinnor skulle vara mer narcissistiska än män. Jag tycker till och med att det är lite inkonsekvent av henne. I andra delar av texten beskriver hon att en av de orsaker till att män försöker vidmakthålla kvinnors underordning är deras behov av att spegla sig i Den Andra för att bekräfta sin manlighet. Det måste vara höjden av narcissism! Beauvoir befäster mannen som norm genom att hävda att de kvinnliga författarna inte har samma förmåga att gestalta det allmänmänskliga som de "stora" manliga författarna. Jag tycker hon förväxlar det allmänmänskliga med det manliga och maskulina. Sen får jag känslan att hon föraktar många kvinnliga författare. Hon tycker att de skriver av fel anledning, att de inte skriver på riktigt och att de skriver om fel saker. Jag tycker att Beauvoir verkar vara förblindad av myten om det stora manliga geniet. Oavsett vad kvinnorna gör, så duger det inte. Men så fort en man pissar i snön så är det stor konst. Nu till varför jag tycker att Beauvoir psykologiserar/individualiserar för mycket. När hon använder narcissism som förklaringsmodell tycker jag hon delvis skuldbelägger kvinnor. Hon framför en personlig egenskap som en orsak till att det enligt hennes måttstock inte finns lika många stora kvinnlig författare. Jag tror att det fanns och finns mer konkreta orsaker såsom diskriminering, normer och kvinnors huvudansvar för hushållsarbete.

Jag känner att jag har låtit min kritik mot Det Andra Könet tagit väldigt stor plats. Det beror delvis på att jag har höga förväntningar på Beauvoir, hon är ju ändå en sådan ikonisk feminist. Jag vill dock poängtera att det finns mycket som är positivt med Det Andra Könet. Först och främst så är det en historiskt viktig text som inspirerat såväl feministiska teoretiker som aktivister. Jag tycker också att mycket av det Beauvoir skriver är intressant, tänkvärt och relevant än idag.

2 kommentarer:

  1. Hej, jag tycker att din kritik av Beauvoir är intressant. det är nog så att alla som utger sig för att vara tänkare bör granskas kritiskt. Nu tycker jag personligen mycket bra om det som Beauvoir skriver men jag håller med om att somligt känns en smula inkonsekvent. Samtidigt är det ju viktigt att se att hon också är bunden till sin tid och plats och vad som då var möjligt att skriva.

    SvaraRadera
  2. Som betraktare av det kvinnliga könet utifrån (som man) så fascineras jag av den tredje delen i boken (som du ställer dig kritisk mot). Att kunna beskriva sitt eget kön (i detta fallet: kvinna) som om det vore analyserat av en utomstående betraktare (man) - det tycker jag är oerhört imponerande.

    SvaraRadera